رویداد های حل مساله مرکز نوآوری صنعتی افق (سافیک)

این مجموعه رویدادهای توسط مرکز نوآوری صنعتی افق برای سازمانهای طرف قرارداد برگزار می گردد. رویداد حل مساله برای برطرف نمودن مسائل و مشکلات موجود در یک سازمان برگزار می گردند.
 

دومین رویداد ملی ملاصدرا
(نوآوری باز در صنعت ایران)

رویداد ملی رفع چالش فناوری و نوآوری در صنعت میکروالکترونیک کشور
فراخوان چاپگر های سه بعدی
رویداد شناسایی فعالان حوزه حسگرها و عملگرها
رویداد حل مساله پوششهای آکوستیکی

اولین رویداد ملی ملاصدرا (خاتمه یافته)

رویداد زنجیر تامین امنیت غذایی(خاتمه یافته)