خدمات مرکز برای سایر مراکز، پارکها:

1- توسعه بازارهای داخلی و خارجی با کمک صنایع مرتبط در شبکه مرکز
2– مذاکرات و ارتباطات داخلی و خارجی تیم های مستقر در سایر مراکز در زمینه شبکه سازی، تیم سازی و عقد قرارداد
3- آموزش های مختلف در راستای توسعه کسب وکار
4- رویدادهای صنعتی
          این رویداد با حضور مدیران صنعتی بمنظور تعریف پروژه مطابق با توانمندی تیم ها انجام می گیرد که دف از این رویداد ها در           نهایت تشکیل شرکتهای زایشی(Spin-off) با همکاری بخش صنعتی می باشد.
برای همین منظور می توانید با شماره 02188461477 ویا شماره 09053585322 پیام دهید.