رویداد های حل مساله مرکز نوآوری صنعتی افق (سافیک)

این مجموعه رویدادهای توسط مرکز نوآوری صنعتی افق برای سازمانهای طرف قرارداد برگزار می گردد. رویداد حل مساله برای برطرف نمودن مسائل و مشکلات موجود در یک سازمان برگزار می گردند.
 

رویداد ملی ملاصدرا (خاتمه یافته)

رویداد زنجیر تامین امنیت غذایی(خاتمه یافته)

رویداد ملی رفع چالش های فناوری در صنعت میکرو الکترونیک (جاری)

رویداد پوشش های آکوستیکی (جاری)