MolasadrTej

تجاری سازی

تجاری سازی

در این بخش فناوری های موجود در بخش صنعت که در حال استفاده در بخشهای مختلف است می باشد در اختیار شرکتهای دانش بنیان و فناور قرار می گیرد. چنانچه شرکتهای فناور و دانش بنیان می تواند از این فناوری ها در بخشهای دیگر و مورد نظر و با تعریف کاربری جدید بازار جدیدی را ایجاد نمایند می توانند با دبیرخانه رویداد بمنظور شروع روند انتقال فناوری و تجاری سازی تماس بگیرند. 

  جهت مشارکت در تجاری سازی لطفا فرم روبرو را تکمیل نمایید.

  کد پروژه  را درست وارد نمایید.

  MolasadrTej

  تجاری سازی فناوری

  در این بخش فناوری های موجود در بخش صنعت که در حال استفاده در بخشهای مختلف است می باشد در اختیار شرکتهای دانش بنیان و فناور قرار می گیرد. چنانچه شرکتهای فناور و دانش بنیان می تواند از این فناوری ها در بخشهای دیگر و مورد نظر و با تعریف کاربری جدید بازار جدیدی را ایجاد نمایند می توانندمشخصات خود را در فرم زیر ثبت نمایند.

  عناوین فناوری های صنایع بمنظور توسعه بازار و تغییر کاربری بشرح زیر می باشد. لذا تمامی تیم هایی که توانایی تغییر کاربری و همچنین ایجاد کاربری جدید را دارند دعوت می شود، مشخصات خود را بهمراه کد پروژه ثبت نمایید.

   لطفا مشخصات خود را بهمراه کد پروژه ثبت نمایید.