تجاری سازی

تجاری سازی

در این بخش فناوری های موجود در بخش صنعت که در حال استفاده در بخشهای مختلف است می باشد در اختیار شرکتهای دانش بنیان و فناور قرار می گیرد. چنانچه شرکتهای فناور و دانش بنیان می تواند از این فناوری ها در بخشهای دیگر و مورد نظر و با تعریف کاربری جدید بازار جدیدی را ایجاد نمایند می توانند با دبیرخانه رویداد بمنظور شروع روند انتقال فناوری و تجاری سازی تماس بگیرند. 

    جهت مشارکت در تجاری سازی لطفا فرم روبرو را تکمیل نمایید.

    کد پروژه  را درست وارد نمایید.

    برچسب ها: بدون برچسب

    نظر بگذارید

    برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .