تجاری سازی فناوری

در این بخش فناوری های موجود در بخش صنعت که در حال استفاده در بخشهای مختلف است می باشد در اختیار شرکتهای دانش بنیان و فناور قرار می گیرد. چنانچه شرکتهای فناور و دانش بنیان می تواند از این فناوری ها در بخشهای دیگر و مورد نظر و با تعریف کاربری جدید بازار جدیدی را ایجاد نمایند می توانندمشخصات خود را در فرم زیر ثبت نمایند.

عناوین فناوری های صنایع بمنظور توسعه بازار و تغییر کاربری بشرح زیر می باشد. لذا تمامی تیم هایی که توانایی تغییر کاربری و همچنین ایجاد کاربری جدید را دارند دعوت می شود، مشخصات خود را بهمراه کد پروژه ثبت نمایید.

    لطفا مشخصات خود را بهمراه کد پروژه ثبت نمایید.

    برچسب ها: بدون برچسب

    دیدگاه ها بسته شده اند.